Mallar, cv mall

Menu:

Opponering mall

En opponering kan gå till på fler olika sätt. Mallen nedan ger ett exempel på hur en opponering kan gå till och beroende på de instruktioner som gäller för din opponering så kan innehållet i denna mall behöva justeras.

Allmänt om opponeringar

En opponering är en typ av seminarium där en uppsats presenteras och diskuteras av någon (opponenten) som inte skrivit, eller handlett den som skrivit, uppsatsen. Syftet med opponeringen är ofta att presentera och utvärdera uppsatsen samt potentiellt att diskutera hur den eller framtida uppsatser kan förbättras.Nedanstående mall beskriver hur opponeringen kan gå till från början till slut.

Opponering mall

Fas 1: Inledning
Presentera dig själv och den som skrivit uppsatsen kort.

Fas 2: Presentation av uppsatsen
Beskriv med ett par meningar vad uppsatsen handlar om och dess resultat.

Fas 3: Huvuddel
Under huvuddelen av opponeringen bör du få med en diskussion om följande punkter:

• Titel – beskriver titeln på ett bra sätt vad uppsatsen handlar om och dess reslutat?
• Struktur – är uppsatsens struktur tydlig och logisk?
• Litteraturstudie – har relaterad litteratur presenteras på ett bra sätt och i rimlig omfattning?
• Teori – har den relevanta teorin presenteras på ett bra sätt och i rimlig omfattning?
• Referenser – refereras det korrekt i uppsatsen och är referenserna korrekt skrivna?
• Metodologi – är den använda metodologin den bästa och är den rätt använd?
• Omfattning – är uppsatsen rimligt omfattande, dels vad gäller det faktiska innehållet och dels vad gäller mängden text och annat innehåll?
• Resultat – är de resultat som uppsatsen kommer fram till korrekta baserat på resten av uppsatsen? Är resultaten relevanta?
• Diskussion – belyser en eventuell diskussion problemet i annan dager på ett bra sätt? Eller saknas sådan problematisering?
• Språk – är språket bra och enkelt? Eller är det onödigt krångligt?
• Tabeller, diagram, figurer etc. – är den visuella framställningen pedagogisk och underlättande för läsaren?

Fas 5:Utvärdering
Avsluta med vad din sammanlagda värdering av uppsatsen är.

Relaterade mallar:
Källförteckning mall
Rapport mall
Projektarbete mall
Labbrapport mall