Mallar
Mallar

Menu:Opponering - så gör du: mall och innehåll

En opponering kan gå till på flera olika sätt. Mallen nedan ger ett exempel på hur en opponering kan gå till. Beroende på de instruktioner som gäller för din opponering så kan innehållet i mallen behöva justeras.

I artikeln hittar du bland annat:

Relaterade mallar:

Allmänt om opponeringar

En opponering är en typ av seminarium där en uppsats presenteras och diskuteras av någon (opponenten) som inte skrivit, eller handlett den som skrivit, uppsatsen.

Syftet med opponeringen är ofta att presentera och utvärdera uppsatsen samt potentiellt att diskutera hur den eller framtida uppsatser kan förbättras.

Tänkt användare: gymnasiearbete

Den här texten är skriven med gymnasiearbeten i åtanke. Men många delar av texten fungerar lika bra för andra typer av opponeringar.

Mall för opponering

Mallen utgörs av texten nedan. Mallen beskriver hur opponeringen kan gå till från början till slut utifrån opponentens perspektiv.

Notera att du kan använda fasernas innehåll och punktlistor som en checklista gällande innehållet i opponeringen.

Fas 1: Inledning
Presentera dig själv och den som skrivit uppsatsen kort.

Fas 2: Presentation av uppsatsen
Beskriv med ett par meningar vad uppsatsen handlar om och dess resultat.

Fas 3: Huvuddel
Under huvuddelen av opponeringen bör du få med en diskussion om följande punkter:

Fas 4: Utvärdering
Avsluta med vad din sammanlagda värdering av uppsatsen är.

Opponeringens syfte

Opponeringen har flera syften, vilka inkluderar:

 1. Att den som skrivit uppsatsen ska visa att den behärskar uppsatsens ämne.
 2. Att utgöra en granskning av uppsatsen.
 3. Att åhörarna ska få lära sig om uppsatsens ämne.

Antal frågor? Börja med de viktigaste frågorna

Opponenten ska under opponeringen ställa flertalet frågor till den som skrivit uppsatsen.

Vad som är ett lämpligt antal frågor beror främst på hur lång tid som är avsatt för opponeringen, men det beror även på hur lång tid det tar för den som skrivit uppsatsen att besvara frågorna.

Det är ofta rimligt att förbereda minst cirka 5 frågor. Om det sedan tar lång tid att besvara de första frågorna så kan det bli så att inte alla frågor hinner ställas.

Det är således rimligt att opponenten börjar med att ställa de viktigaste frågorna.

Exempel på öppna frågor vid opponeringen

De flesta av frågorna ska givetvis ställas med utgångspunkt utifrån uppsatsens sakinnehåll. Det finns dock ett antal allmänt hållna öppna frågor som passar vid de flesta opponeringar. Några av dem finns i listan nedan. Du finner även förslag på frågor under rubriken ”Fas 3: Huvuddel ovan”.

 1. Om du skulle fördjupa dig ytterligare i uppsatsens ämne, vad skulle detta då handla om?
 2. Vad var svårast med att skriva uppsatsen?
 3. Hur hittade du litteratur och material till uppsatsen?
 4. Nämn en eller ett par av de viktigaste sakerna du lärt dig under arbetets gång?
 5. Varför valde du just den metod du använde? Kunde du ha valt någon annan metod? I så fall vilken? Var vänlig att diskutera fördelar och nackdelar med din metod jämfört med alternativa metoder.
 6. Kan du ytterligare förklara vad bild/tabell/figur 42 visar?
 7. Vad av de saker du lärt dig under arbetets gång har förvånat dig?
 8. Vad av det du skriver om i uppsatsen tycker du är det viktigaste att som läsare man ska komma ihåg?