Mallar, cv mall

Menu:

Skriva rapport

Att skriva en rapport behöver inte nödvändigtvis vara så svårt. Med hjälp av Mallar.infos gratis mall/exempel för rapport så underlättas ditt arbete med att skriva rapport. Beroende på vilken typ av rapport du ska skriva och exakt vilka instruktioner som gäller för den rapport du ska skriva så passar Mallar.infos mall för rapport olika bra. Mallen utgör ett underlag och exempel som du kan skriva din rapport utifrån:

Rapport mall

Försättsblad
Denna del av rapporten ska ge en fingervisning om vad rapporten handlar om och få läsaren att intressera sig för rapportens innehåll. Följande punkter brukar oftast inga i denna del: Rapportens titel, författarnas namn och kontaktuppgifter, organisationens namn och logotyp samt datum. Försättsbladet kan även innehålla ett abstrakt, det vill säga en mycket kort sammanfattning av rapportens viktigaste delar.Innehållsförteckning

Introduktion
Introduktionen ger först läsaren bakgrundsinformationen som behövs för att förstå problemet som rapporten avhandlar och beskriver sedan detta problem. Introduktionen belyser rapportens syfte och sammanhang.

Teori
I denna del av rapporten beskrivs den teori som ligger till grund för rapporten.

[Huvuddel]
Här är det dags för rapportens huvuddel. Vilken rubrik huvuddelen av rapporten ska ha bestäms med utgångspunkt i rapportens sakinnehåll.

Resultat
I resultatdelen beskrivs de resultat som framkommit. Försök att i möjligaste mån låta denna sektion vara deskriptiv.

Konklusion
I konklusionen beskrivs de slutsatser som rapportens författare drar med bas i resultaten i föregående stycke. Var noga med att din argumentation är tydlig och logiskt sammanhängande.

Källförteckning
Appendix

Relaterade mallar:
Debattartikel mall
Labbrapportmall
Opponering mall
Projektarbetemall
Debattartikel mall
Filmanalys mall
Reportage mall